NATJEČAJ

natjecaj.jpg

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - ADMINISTRATIVNI REFERENT – BLAGAJNIK

Naziv radnoga mjesta: ADMINISTRATIVNI REFERENT – BLAGAJNIK
Broj izvršitelja: 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) za rad na neodređeno, puno radno vrijeme
Način rada: smjenski, rad vikendom

Uvjeti radnog mjesta:

 • srednja stručna sprema (SSS), ekonomskog, upravno-pravnog ili agroturističkog usmjerenja,
 • poznavanje rada na računalu (Excel, Word, internet, ostalo),
 • radno iskustvo: jedna (1) godina,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • probni rad: 1 mjesec.

Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, ali nije uvjet.

Opis poslova radnoga mjesta:

 • vrši prodaju i rezervaciju ulaznica, roba i usluga,
 • vodi pomoćnu blagajnu od prodaje ulaznica,
 • radi na unosu knjigovodstvene dokumentacije,
 • priprema naloge za plaćanje dobavljačima,
 • razvrstava i raznosi poštu djelatnicima Muzeja,
 • služi se blagajničkim programom,
 • obavlja daktilografske poslove,
 • piše fakture i vrši poslove umnožavanja,
 • vodi knjigu pošte i priprema pošiljke za otpremu,
 • vodi skladišnu evidenciju ulaznica, kataloga, plakata, razglednica, suvenira i ostalog
 • promidžbenog materijala,
 • brine o uredskom i potrošnom materijalu, vodi skladišnu evidenciju i ispunjava izdatnice,
 • piše virmanske naloge i čekove i dostavlja ih u banku,
 • podiže i uplaćuje novac na žiro-račun,
 • obavlja i druge poslove i zadatke iz svog djelokruga rada prema nalogu i uputi ravnatelja.

UPUTE KANDIDATIMA:

U prijavi na natječaj kandidati moraju dostaviti:

 • molbu, vlastoručno potpisanu,
 • životopis,
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku potvrde o radnom stažu, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja i/ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od šest mjeseci od datuma objave natječaja),
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

  Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:


Muzej grada Iloka

Šetalište oca Mladena Barbarića 5, 32 236 Ilok, i to:

– poštom – preporučeno

– osobno, najkasnije do 8.9.2021. s naznakom:

„Natječaj za administrativnog referenta - blagajnika - NE OTVARATI“

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno od 1. do 8. rujna 2021. godine.

Kako se uz prijavu prilažu dokumenti u neovjerenoj preslici, prije  izbora kandidat će predočiti izvornike. 

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete natječaja bit će pozvani da pristupe testiranju znanja. O datumu i vremenu, kao i o temama testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje pet (5) dana ranije.
Za kandidate koji ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli svoju prijavu na natječaj. 
 
Nakon izvršenog testiranja, s kandidatima koji na pisanoj provjeri znanja budu imali više od 50 %, obavit će se intervju. Nakon toga, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavit će rang listu s prijedlogom Odluke o odabiru najuspješnijeg kandidata, a v.d. ravnatelja donijet će konačnu Odluku, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.
Za kandidate koji ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su povukli svoju prijavu na natječaj.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema Članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), može se u prijavi pozvati na to pravo, uz prilaganje propisanih dokaza o tom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate, ukoliko ispunjava i sve ostale uvjete propisane natječajem.            
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s Člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate, ukoliko ispunjava i sve ostale uvjete propisane natječajem.  

Kandidat pripadnik nacionalne manjine, koji se poziva na pravo za prednost pri zapošljavanju na temelju Članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.          

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O razultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku putem objave na službenoj web stranici Muzeja grada Iloka.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, mjesto stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu Muzeju grada Iloka da se njegovi osobni podaci obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Muzeja grada Iloka, kao i na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj: ADMINISTRATIVNI REFERENT – BLAGAJNIK

Upute: Upute