NATJEČAJ

natjecaj.jpg

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - MUZEJSKI PEDAGOG

Naziv radnoga mjesta: MUZEJSKI PEDAGOG
Broj izvršitelja: 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) za rad na neodređeno, puno radno vrijeme
Način rada: smjenski, rad vikendom

 

Uvjeti radnoga mjesta:
- stručna sprema: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17);

 • visoka stručna sprema (VSS) humanističkog smjera;
 • položen stručni ispit za muzejskog pedagoga, sukladno Pravilniku o načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci;
 • probni rad: dva mjeseca.

 

Posebni uvjeti:

 • poznavanje rada na računalu (Excel, Word, internet, ostalo),
 • radno iskustvo: 1 godina,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu. 

Poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, ali nije uvjet.

 

Opis poslova radnog mjesta muzejskog pedagoga:

 • izrađuje i provodi pedagoško-andragoške edukativne programe,
 • izrađuje i provodi planove za grupne posjete učenika i studenata Muzeju,
 • u suradnji s kustosima izrađuje program vodstava za vrtiće, osnovne i srednje škole te zainteresirane skupine građana,
 • surađuje s Institutom za pedagogijska istraživanja te Fakultetom pedagogijskih znanosti,
 • u dogovoru s kustosima organizira i vodi rad muzejskih radionica,
 • potiče i organizira predavanja ili seminare za nastavnike i pedagoge vrtića i škola,
 • održava stručna predavanja i vodi kroz stalne postave i povremene izložbe,
 • obavlja istraživanja i analize potreba i interesa  i potreba za posjete Muzeju,
 • surađuje u stalnim i povremenim publikacijama koje promiču muzejsku djelatnost,
 • izrađuje prijedloge i koncepcije za priređivanje didaktičkih i drugih izložbi,
 • vodi evidenciju i potiče aktivnu suradnju sa školama,
 • obavlja stručnu korespondenciju i kontaktira sa srodnim ustanovama u svrhu razmjene podataka i informacija na edukativnom planu,
 • sudjeluje kod postavljanja stalnih i povremenih izložbi,
 • vodi razne muzejske igraonice,
 • sudjeluje u radu stručnih povjerenstava muzeja,
 • stručno se usavršava i sudjeluje na stručnim skupovima i putovanjima,
 • pruža stručne informacije korisnicima u okviru svoga djelokruga rada,
 • surađuje na izradi publikacija (plakata, pozivnica…) koje izdaje Muzej,
 • obavlja i druge poslove i zadatke iz svog djelokruga rada prema nalogu i uputi ravnatelja.

Prijavi obvezno priložiti:

 • molbu, vlastoručno potpisanu,
 • životopis,
 • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • presliku domovnice,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku potvrde o radnom stažu, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja i/ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od šest mjeseci od datuma objave natječaja),
 • Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.


Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:


Muzej grada Iloka

Šetalište oca Mladena Barbarića 5, 32 236 Ilok, i to:

– poštom – preporučeno

– osobno, najkasnije do 8.9.2021. s naznakom:

„Natječaj za muzejskog pedagoga - NE OTVARATI“

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave u Narodnim novinama, odnosno od 1. do 8. rujna 2021. godine.

Kako se uz prijavu prilažu dokumenti u neovjerenoj preslici, prije  izbora kandidat će predočiti izvornike.
 

Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete natječaja bit će pozvani da pristupe testiranju znanja. O datumu i vremenu, kao i temama testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje pet (5) dana ranije.
Za kandidate koji ne pristupe testiranju, smatrat će se da su povukli svoju prijavu na natječaj. 
 
Nakon izvršenog testiranja, s kandidatima koji na pisanoj provjeri znanja budu imali više od 50 %, obavit će se intervju. Nakon toga, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavit će rang listu s prijedlogom Odluke o odabiru najuspješnijeg kandidata, a v.d. ravnatelja donijet će konačnu Odluku, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.
Za kandidate koji ne pristupe intervjuu, smatrat će se da su povukli svoju prijavu na natječaj.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema Članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), može se u prijavi pozvati na to pravo, uz prilaganje propisanih dokaza o tom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate, ukoliko ispunjava i sve ostale uvjete propisane natječajem.            
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s Člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate, ukoliko ispunjava i sve ostale uvjete propisane natječajem.  

Kandidat pripadnik nacionalne manjine koji se poziva na pravo za prednost pri zapošljavanju na temelju Članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.          

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O razultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku putem objave na službenoj web stranici Muzeja grada Iloka.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, mjesto stanovanja, broj telefona i email adresu.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzeju grada Iloka da se njegovi osobni podaci obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i web stranici Muzeja grada Iloka, kao na i službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj: MUZEJSKI PEDAGOG

Upute: Upute